Prawa rodziców

RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę przedszkola.

Skip to content